АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Сер

29

Закон про адвокатуру – для всіх

Автор: Advocat

5 липня цього – 2012 року Верховна Рада прийняла Закон “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” (№ 5076-VI), який визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні. Цей закон, безумовно, стосується не лише адвокатів і тих, хто бажає ними стати, а значною мірою й багатьох громадян, які звертаються до адвокатів за наданням правової допомоги, або іншим чином стикаються з ними в тих чи інших ситуаціях. Тому, ми у цій статті не будемо

вивчати увесь закон (адвокати і ти, хто бажає ними стати, самі його вивчать), а зупинимось саме на тих моментах, які як раз і стосуються інших громадян, а також керівників і працівників державних і недержавних підприємств і організацій.

Насамперед, законом визначено, що адвокатська діяльність, це є незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. При цьому, захист, це – вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, а також:

 • особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію),
 • особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Представництво, це – вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

Інші види правової допомоги – види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення.

Клієнтом адвоката може бути фізична або юридична особа, держава, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється адвокатська діяльність.

Адвокат України може здійснювати адвокатську діяльність на всій території України а також за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави. Адвокат іноземної держави також має право здійснювати адвокатську діяльність на території України відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

Адвокатам радою адвокатів регіону видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими. За особами, які отримали таке право до набрання чинності цим Законом зберігається право на заняття адвокатською діяльністю. Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними і не підлягають обміну або заміні.

Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України вноситьcя лише одна адреса робочого місця адвоката. У принципі, реєстр адвокатів України існує і на цей час. Його відомості про діючих адвокатів, розміщені за алфавітом, поки що можна побачити на сайті Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України. Саме там завжди можна перевірити: чи є та чи інша особа адвокатом, або вона ним безпідставно представляється. В подальшому (після проведення реорганізації органів адвокатури) інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України має бути розміщена на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Саме з цього моменту і почнуть діяти положення Закону щодо Єдиного реєстру адвокатів.

Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право (стаття 20 Закону) вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема, звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб). При цьому, стаття 24 Закону уточнює, що до адвокатського запиту адвокатом додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту. У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом. Доречи, така відповідальність вже встановлена частиною першою статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП): штраф на посадових осіб від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при повторному, протягом року, вчиненні такого порушення – штраф на посадових осіб від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адвокат, згідно з ст. 20 Закону також має право:

 • представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами;
 • ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
 • складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;
 • доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;
 • бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;
 • збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;
 • застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;
 • посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів;
 • одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;
 • користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.

Професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема:

 • забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності;
 • забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;
 • проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;
 • забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності;
 • життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом;
 • забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці;
 • забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом;
 • забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у справі; забороняється втручання у правову позицію адвоката;
 • забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом; не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката.

У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті. Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

Законом також визначено поняття договору про надання правової допомоги. Таким договором є домовленість, за якою одна сторона (адвокат, або адвокатське бюро, або адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору. До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права. Договір про надання правової допомоги може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах.

Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням. Договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов’язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний (зобов’язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.

Гонорар, за законом, це є – формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

********************************

Одночасно, цим новим Законом внесено зміни і до низки інших законів. Зокрема, до КпАП України крім змін щодо відповідальності за ненадання відповіді на адвокатський запит, внесено доповнення до частини другої статті 269 і тепер, потерпілий в справі про адміністративне правопорушення має також право при розгляді справи користуватися правовою допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Згідно з змінами до статті 270 КпАП, інтереси потерпілого може представляти представник – адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Повноваження адвоката як представника потерпілого в справі про адмінпорушення, згідно з ч. 2 ст. 27 КпАП підтверджуються довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов’язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписами сторін. Аналогічні зміни внесені до статті 500 Митного кодексу України.

Згідно з змінами до частину п’ятої статті 9 Закону України “Про виконавче провадження”, повноваження адвоката як представника у виконавчому провадженні можуть також посвідчуватися ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов’язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій як представника сторони виконавчого провадження. Витяг засвідчується підписом сторін договору.

Закон вже набрав сили.

_____________________________________________________________

Публікація – серпень 2012 р.коментарі 4

 1. Christel :

  Доброго времени суток! Возник вопрос, связанный с прошлым и действующим законом. Ранее в Законе Украины “Об адвокатуре” отделялась отдельная статья, описывающая социальные права адвокатов, сейчас ее нет. К какому закону можно обратиться, чтобы найти ответ на этот вопрос?

 2. admin :

  Christel: в принципе, на адвокатов и помощников просто распространяются, как и ранее все общие нормы законодательства по этим вопросам – от Конституции до спец. законов.

 3. Елена :

  Добрый день. Прошу Вас о помощи и консультации в следующем вопросе:
  Адвокат хочет организовать Адвокатское бюро, но перед этим его мучают несколько вопросов:
  представим ситуацию – “Юр. лицо заключает договор об оказании правовой помощи введения дела в хозяйственном суде с Адвокатским бюро и оплачивает его услуги. В связи с этим, Адвокатское бюро заключает договор с другим адвокатом для введения этого же дела в хоз.суде, а также подписывается доверенность от юр. лица на привлеченного адвоката (но оплата все же поступила только на адвокатское бюро). В свою очередь Адвокатское бюро рассчитывается с привлеченным адвокатом согласно заключенному договору между ними. Цель – необходимо взыскать с ответчика адвокатские услуги – сумму, которую оплатило юр. лицо Адвокатскому бюро.”
  1. Можно ли взыскать с ответчика в суде сумму, оплаченную юр. лицом Адвокатскому бюро за введения дела в хоз. суде привлеченного адвоката по договору и какой должен быть договор с этим адвокатом(основные условия)?
  2. Какие необходимо предоставить документы в суд для взыскания с ответчика адвокатских услуг привлеченного адвоката Адвокатским бюро?
  Заранее, очень Благодарна!!!

 4. admin :

  Елена, у Вас так “накручено”, что это надо целую статью написать для ответа на Ваш вопрос. Вы для начала не забудьте про Закон от 20.12.2011 № 4191-VI “Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах”. В принципе, там есть и часть ответов на Ваши вопросы