АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2010 » Жовтень

Жов

25

ВАСУ про позови по соціальних виплатах

Автор: Advocat

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) роз’яснив деякі питання, пов’язані з застосуванням Рішення Конституційного Суду України (КСУ) від 9 вересня 2010 року N 19-рп/2010 щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами” (лист ВАСУ вiд 13.10.2010 № 1425/11/13-10). Лист видано у зв’язку з численними зверненнями судів, які після Рішення КСУ попали у страшний колапс разом з громадянами, які зверталися до судів з цивільними позовами про стягнення недоплачених державними органами сум соціальних допомог.

Читати далі…

Жов

25

ВАСУ об административных исках по социальным выплатам

Автор: Advocat

Высший административный суд Украины (ВАСУ) разъяснил некоторые вопросы, связанные с применением Решения Конституционного Суда Украины (КСУ) от 9 сентября 2010 года N 19-рп/2010, относительно подведомственности дел, связанных с социальными выплатами” (письмо ВАСУ от 13.10.2010 № 1425/11/ 13-10). Письмо выдано в связи с многочисленными обращениями судов, которые после Решения КСУ попали в страшный коллапс вместе с гражданами, которые обращались в суды с гражданскими исками о взыскании недоплаченных государственными органами сумм социальной помощи.

Читати далі…

Жов

23

Утримання дітей в приймальниках-розподільниках

Автор: Advocat

До норм законів, які регулюють затримання неповнолітніх, Верховною Радою внесено деякі зміни. Відповідний Закон № 2507-VI був прийнятий 9 вересня 2010 року.

Насамперед зміни торкнулися статті 7-3 Кримінально-процесуального кодексу України (КПК), яку доповнено новою частиною першою, згідно з якою особу у віці від одинадцяти років, яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, може бути поміщено у приймальник-розподільник для дітей строком до 30 діб.

Читати далі…

Жов

22

Содержание детей в приемниках-распределителях

Автор: Advocat

В нормы законов, регулирующих задержание несовершеннолетних, Верховной Радой внесены некоторые изменения. Соответствующий Закон № 2507-VI был принят 9 сентября этого года.

Прежде всего, изменения коснулись статьи 7-3 Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК), которая дополнена новой частью первой, в соответствии с которой лицо в возрасте от одиннадцати лет, не достигшее возраста, с которого может наступать уголовная ответственность, может быть помещено в приемник-распределитель для детей сроком до 30 суток.

Читати далі…

Жов

18

Новий порядок виплати зарплати

Автор: юрист Денис Кучерявый

Верховна Рада України Законом вiд 23.09.2010 № 2559-VI внесла зміни до Кодексу законів про працю України (КЗпП) і до Закону України “Про оплату праці” стосовно строків виплати заробітної плати.

Тепер роботодавці повинні виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом).

Читати далі…

Жов

17

Новый порядок выплаты зарплаты

Автор: юрист Денис Кучерявый

Верховная Рада Украины Законом от 23.09.2010 № 2559-VI внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) и в Закон Украины “Об оплате труда”, относительно сроков выплаты заработной платы.

Теперь работодатели должны выплачивать работникам заработную плату регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим органом, уполномоченным на представительство трудовым коллективом (а в случае отсутствия таких органов – представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом).

Читати далі…

Жов

15

Інфляція у вересні 2010 року

Автор: admin

Національний банк своїм листом вiд 7 жовтня № 62-211/792 повідомив, що за даними Державного комітету статистики України індекс споживчих цін на товари та послуги (індекс інфляції) у вересні 2010 року до попереднього місяця становив 102,9%, до грудня попереднього року – 107,4%.

Читати далі…

Жов

14

Инфляция в сентябре 2010 года

Автор: admin

Национальный банк своим письмом от 7 октября № 62-211/792 сообщил, что по данным Государственного комитета статистики Украины индекс потребительских цен на товары и услуги (индекс инфляции) в сентябре 2010 года к предыдущему месяцу составлял 102,9%, к декабрю предыдущего года – 107,4%.

Читати далі…

Жов

8

Щодо змісту актів РЕМ

Автор: admin

Публікуємо без коментарів роз’яснення Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) з питання: чи має вказуватися в акті про порушення Правил користування електричною енергією інвентаризаційний номер, дата повірки приладу, яким було виміряно поперечний переріз проводів, використаних в схемі самовільного підключення?

Читати далі…

Жов

7

О содержании актов РЕСа

Автор: admin

Публикуем в переводе, но без комментариев, разъяснение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) по вопросу: должны ли указывать в акте о нарушении Правил пользования электрической энергией инвентаризационный номер, дату поверки прибора, которым было измерено поперечный перерез проводов, использованных в схеме самовольного подключения?

Читати далі…