АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Сер

6

Ще раз про нові положення закону про статус судів

Автор: Advocat

У матеріалі від 3 серпня, опублікованому на нашому сайті, булона русском языке викладено основні положення нового Закону України “Про судоустрій і статус суддів”. Ця публікація продовжує розгляд нового закону стосовно статусу суддів, народних засідателів, присяжних, можливостей і порядку притягнення їх до відповідальності, а також про те – як можна стати суддею або народним засідателем.

Професійні судді, народні засідателі та присяжні

Незалежність та недоторканість судді. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом. Суддя не зобов’язаний давати жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у його провадженні, крім випадків, установлених законом. Суддя має право звернутися з повідомленням про загрозу його незалежності до Ради суддів України, яка зобов’язана невідкладно перевірити і розглянути таке звернення за участю судді та вжити необхідних заходів для усунення загрози. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією гарантій незалежності судді.

Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення судом обвинувального вироку. Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з’ясування його особи. Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду. Кримінальна справа щодо судді може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником. Відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора України.

Проникнення в житло або інше володіння судді чи його службове приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитися лише за судовим рішенням. Підсудність справи щодо обвинувачення судді у вчиненні злочину визначається Головою Верховного Суду України. Справа не може розглядатися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді.

За шкоду, завдану судом, відповідає держава на підставах та в порядку, встановлених законом.

Суддя. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. Для цілей цієї статті вищою юридичною освітою вважаєтьсявища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку. Стажем роботи у галузі права вважається стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста.

Добір кандидатів на посаду судді здійснюється з числа осіб, які відповідають вимогам, установленим Конституцією та цим Законом, за результатами проходження спеціальної підготовки та складення кваліфікаційного іспиту. При доборі кандидатів на посаду судді забезпечується рівність їхніх прав незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду судді, має право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з заявою про участь у доборі кандидатів на посаду судді.

Не можуть бути рекомендовані на посаду судді громадяни: визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді; які мають не зняту чи не погашену судимість. Додаткові вимоги до кандидатів на посаду судді у судах вищого рівня встановлюються цим Законом.

Судді, який обіймає посаду безстроково, гарантується перебування на посаді до досягнення ним шістдесяти п’яти років, за винятком випадків звільнення судді з посади або відставки судді відповідно до цього Закону. Суддю не може бути переведено до іншого суду без його згоди.

Перебування на посаді судді несумісне із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом. Суддя не має права поєднувати свою діяльність з підприємницькою або адвокатською діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої діяльності), також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.

Суддя зобов’язаний (в тому числі): дотримуватися правил суддівської етики; виявляти повагу до учасників процесу; подавати щорічно не пізніше 1 квітня до Державної судової адміністрації України декларацію про доходи для оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади.

Народним засідателем є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду разом із суддею. Народні засідателі під час розгляду і вирішення справ користуються повноваженнями судді. До списку народних засідателів у кількості, зазначеній у поданні голови суду, включаються громадяни, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду і дали згоду бути народними засідателями. Список народних засідателів затверджується рішенням відповідної місцевої ради на чотири роки і переглядається у разі необхідності, але не рідше ніж раз на два роки.

Народним засідателем може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду. Не підлягають включенню до списків народних засідателів громадяни: визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя; які мають не зняту чи не погашену судимість; народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, адвокати, нотаріуси; громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років; особи, які не володіють державною мовою. Особа, включена до списку народних засідателів, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності. Особа, яка відповідно до цього Закону не може бути включена до списку народних засідателів, але включена до нього, увільняється від виконання обов’язків народного засідателя головою відповідного суду.

Суд залучає народних засідателів до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньої участі. Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя надсилається судом народному засідателю не пізніше ніж за сім днів до початку судового засідання. Роботодавець зобов’язаний звільнити народного засідателя від роботи на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя. Відмова у звільненні від роботи вважається неповагою до суду. Народний засідатель зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неявка без поважних причин у судове засідання вважається неповагою до суду.

Народним засідателям за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода в розмірі їх середньомісячного заробітку чи пенсії, але не менше прожиткового мінімуму для працездатної особи. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України. За народними засідателями і присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання народним засідателем чи присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення народного засідателя з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається. На народних засідателів поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків зі здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням народного засідателя заходи безпеки щодо нього можуть вживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Присяжні. Присяжними визнаються громадяни України, які у випадках, передбачених процесуальним законом, залучаються до здійснення правосуддя. Тобто, в цьому Законі детально не розписано про присяжних.

Дисциплінарна відповідальність судді

Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:

Øістотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову (останнє суттєво і дуже в значній кількості випадків – безпідставно, утруднить вжиття заходів забезпечення позову,адже судді просто будуть боятися встановлювати забезпечення, а як наслідок – буде утруднено, або унеможливлене виконання рішень суду);

Øневжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;

Øпорушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);

Øсистематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;

Øрозголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

Øнеподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.

Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли порушення допущено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов’язків.

Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти. Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує та розміщує на своєму офіційному веб-порталі зразок скарги (заяви) щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відомостей про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов’язків чи присяги судді. Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права як засобу тиску на суддю у зв’язку з здійсненням ним правосуддя. Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням, що не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями.

Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють: Вища кваліфікаційна комісія суддів України – щодо суддів місцевих та апеляційних судів; Вища рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.

Перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у порядку, встановленому цим Законом.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань громадян, громадяни, яким направлено запит члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зобов’язані протягом десяти днів з дня його отримання надати відповідну інформацію. У разі необхідності зазначений строк може бути подовжений до тридцяти днів, про що член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомляє безпосередньо у запиті. Ненадання члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інформації, а також надання завідомо недостовірної інформації тягне за собою притягнення винних осіб до відповідальності, встановленої законом. Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:

Øстатей 32 та 36 цього Закону щодо здійснення повноважень Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Øстатей 66-71, 74-78, 80, 85-89, 91, 97 та 99 цього Закону щодо здійснення повноважень Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, які вводяться в дію після початку діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, сформованої у порядку, встановленому цим Законом;

Øстатті 69, пункту 2 частини першої статті 82, пункту 6 частини першої статті 91 цього Закону щодо спеціальної підготовки кандидата на посаду судді, які вводяться в дію з 1 липня 2011 року;

Øстатей 79, 80 та 111 цього Закону щодо порядку розгляду Верховною Радою України питань та прийняття рішень про обрання кандидата на посаду судді безстроково, переведення судді, обраного безстроково, звільнення судді, обраного безстроково, з посади, які вводяться в дію після початку діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

В наступному матеріалі з приводу цього закону буде надано роз’яснення найбільш цікавих для широкого загалу норм нового закону, які увійшли до “Прикінцевих положень”, та яких більше, ніж норм самого закону, адже ними змінено норми багатьох інших законів.

___________________________________________________

Публікація – серпень 2010 р.коментарів 6

 1. Володимир :

  На Вашу думку, Генеральний прокурор України,за обставин,що нанаються нижче,відкриє кримінальну справу стосовно судді?
  Президентові України Януковичу Віктору Федоровичу
  Генеральному прокурору України Пшонці Віктору Павловичу
  Журук Марії Йосипівни
  Журук Володимира Федоровича
  Заява
  (в порядку ст. 97 КПК України)
  Я, Журук М.Й., разом з Пацурківською Л.Д. придбали у Крижановської Н.М. 20.08.05р. кв.63 по вул. ………… за 33000 доларів США. Однак, як з’ясувалося згодом, вищевказаний об’єкт нерухомого майна нам був проданий не Крижановською Н.М., а її найкращою подругою – Козар Г.М.
  Покупці по відплатному договору, в такий спосіб, одержали майно від особи, яка не мала права продавати це майно. Так мені, Журук Марії Йосипівні, та Пацурківській Людмилі Драгошівні була завдана моральна шкода зі сторони підставного продавця – Козар Г.М.
  Згідно ч.1 ст. 49 КПК України потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду.
  При розгляді справи судом, КПК України не встановлює часової межі подачі заяви про визнання потерпілою стороною судом будь – якої особи.
  В кінці судового слідства (04серпня 2006 року) по кримінальній справі №1-246 2006 року у Першотравневому районному суді м. Чернівці я та Пацурківська Л.Д. звернулися до суду про визнання нас потерпілою стороною. Незважаючи на вище наведені факти, суддя Марчук В.Т. постановою від 04серпня 2006 року відмовив у визнанні мене та Пацурківської Л.Д. потерпілою стороною з посиланням на те, що ми не позбавлені права захищати свої законні інтереси в порядку цивільного судочинства.
  Прокурор Михайлишин Д.М. запідозрив існування змови між Крижановською Н.М. та Козар Г.М. і 31 березня 2006р.(Т.2,а.с.3-4)* дав вказівку слідчому Першотравневого РВ УМВС м.Чернівці перевірити існування можливої змови між двома найкращими подругами. 14 квітня 2006р.(Т.2,а.с.10-12)* слідчий,на виконання цієї вказівки прокурора, лиш запитує у Крижановської Н.М. про існування змови між нею та Козар Г.М. на фіктивний продаж квартири та одержання прибутку. На цьому всі слідчі дії по даному питанню слідчим завершено…
  Мій чоловік, Журук В.Ф., 07.12.2006р.звернувся до начальника Першотравневого РВ УМВС України у м. Чернівці Богдана С.О., до прокуратури району, області з заявою. В даній заяві вказував на обставини, які свідчать про факти співучасті Крижановської Н.М. та Козар І.В.( Козар І.В. постійно з лютого місяця 2003р. до 01.09.05р.проживала на цій квартирі, Т.1,а.с.89*) у вчиненні шахрайських дій відносно наших спільних коштів. Цією заявою він просив, за результатами перевірки, порушити кримінальну справу відносно Крижановської Н.М. та Козар І.В. за ознаками діянь, передбаченими ст.190,358 КК України.
  Прокуратура Першотравневого району міста Чернівці та Чернівецької області розгляд цієї заяви доручили провести начальнику Першотравневого РВ УМВС України у м. Чернівці…
  Постановою по справі №2а-01-08 Нетішинського міського суду Хмельницької області від 11 червня 2008 року визнано протиправною бездіяльність Першотравневого РВ УМВС України м.Чернівці по розгляду та направленню відповіді по заяві Журук В.Ф. від 07.12.2006 року.
  Жодних претензій до мене та Пацурківської Л.Д. не заявлялось зі сторони “потерпілої”.
  24 серпня 2006 року я та Пацурківська Л.Д. квартиру продали покупцю Ничепорук Д.С.
  В порядку цивільного судочинства я та Пацурківська Л.Д. довели існування змови між Крижановською Н.М., Демченко О.В., Козар Г.М. , при одержанні кредиту у кредитній спілці “Наші люди” 14.06.05р., під заставу цієї квартири, та послідуючому продажу кв.63 по вул. Руська, 219 Б м. Чернівці 20.08.05р. , на погашення кредиту…
  Вироком від 07.08.06р.по кримінальній справі №1-246 2006р. Першотравневим районним судом м. Чернівці винною визнана у вчиненні злочину, передбаченого ч.4ст.190 КК України, тільки Козар Г.М. Оскільки, вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, має в силу ч. 4 ст. 61 ЦПК України преюдиціальне значення для суду, що розглядає цивільну справу відносно цивільно – правових наслідків дій особи з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою, тому всі докази, що були надані в ході розгляду цивільної справи №2 – 14/2010р. рішенням Першотравневого районного суду міста Чернівці від 06 жовтня 2010р. відхилено, а Крижановській Н.М. кв.63 по вул. Руська, 219 Б м. Чернівці повернено…
  Ухвалою Апеляційного суду Чернівецької області від 30.03.11р.(справа №22ц-544/2011р) правильність рішення суду першої інстанції підтверджено.
  Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 29 липня 2011р.(справа №6-18533св11) рішення Першотравневого районного суду м. Чернівці від 6 жовтня 2010року та ухвалу Апеляційного суду Чернівецької від 30.03.2011 року залишено без змін.
  В такий спосіб, судова влада України 29 липня 2011 року встановила протиправний характер постанови від 04.08.06р. по справі №1-246 2006 року Першотравневого районного суду міста Чернівці, яка позбавила мене та Пацурківську Л.Д. законного права захисту наших інтересів в якості потерпілої сторони у межах кримінальної справи №1-246 2006 року у Першотравневому районному суді м. Чернівці.
  Суддя постановою від 04серпня 2006 року відмовив у визнанні мене та Пацурківської Л.Д. потерпілою стороною, чим лишив нас права на справедливий розгляд справи упродовж розумного строку, у межах кримінальної справи №1-246/2006, та порушив наше право, гарантоване ст.6,13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року, ратифікованою Верховною Радою України 17.07.1997 року. Згідно ст. 9 ч. 1 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, є частиною національного законодавства України.
  Таким чином, ґрунтуючись на вищевикладеному та керуючись ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; ст.8 ч.3, 9 ч.1, 40, 55, 64, 124 ч.2, 126 ч.5 п.5 Конституції України; ст. 48 ч.3 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»; ст.97 КПК України; –
  Просимо:
  1. Гаранта Конституції, Президента України – Януковича Віктора Федоровича взяти під контроль розгляд цієї заяви Генеральним прокурором України або його заступником у відповідності до норм ст. 48 ч.3 Закону України «Про судоустрій та статус суддів ;
  2. Генерального прокурора України або його заступника розглянути дану заяву у терміни, які визначені ст.97 КПК України та винести мотивовану постанову щодо відкриття чи відмови у відкритті кримінальної справи стосовно судді Першотравневого районного суду м.Чернівці пана Марчука Валерія Трохимовича за ознаками злочину,передбаченого ч.2 ст.375 КК України;
  3. Генерального прокурора України або його заступника розглянути дану заяву у терміни, які визначені ст.97 КПК України, направити на нашу адресу копію постанови, за результатом розгляду даної заяви, та вказати назву суду м. Києва на адресу якого можна звертатися стосовно оскарження постанов Генеральної прокуратури України;
  4. Відповідь на дану заяву надати на нашу адресу.
  05 грудня 2011р.________________Журук М.Й.
  05 грудня 2011р. ________________Журук В.Ф.

 2. admin :

  Володимир: я не можу дати Вам відповідь дише на підставі викладеного Вами тексту заяви. Для цього потрібно вивчати материалі справи. З Вашого коментаря прибрані явні персональні дані, а також те, що геть не потрібно тут на сайті (адреси кореспондентів, перелік додатків, тощо).

 3. Володимир :

  Відповідь ГПУ дана у стилі жанру ” Страшне перо не в гусака”. Ксерокопію відповіді надішлю на Вашу електронну адресу. Дякую за належне коригування мого повідомлення. Однак,я вважаю, що країна повинна знати своїх “героїв”.

 4. Володимир :

  Прошу надати прогноз стосовно выдповыді Печерського районного суду м. Києва. У цому суді є порядні судді?

 5. admin :

  Володимир: викладені Вами документи видалені через наявність в них персональних даних.

 6. admin :

  Володимир: пробачте, але я не бабка-гадалка.