АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2010 » Серпень

Сер

28

Новий порядок держреєстрації прав оренди землі

Автор: Advocat

До Закону України “Про оренду землі” внесені деякі зміни (законом від 8 липня 2010 року N 2469-VI): частину другу статті 20 Закону викласти в новій редакції і тепер право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації цього права відповідно до закону, що регулює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Читати далі…

Сер

28

Новый порядок госрегистрации прав оренды земли

Автор: Advocat

ВЗакон Украины “Об аренде земли” внесены (законом от 8 июля 2010 года N 2469-VI) не большие, но существенные изменения: часть вторую статьи 20 Закона изложено в новой редакции. При этом, теперь право аренды земельного участка возникает со дня государственной регистрации этого права согласно закону, регулирующему государственную регистрацию вещевых прав на недвижимое имущество и их отягощений.

Читати далі…

Сер

24

Куди рухається Україна?

Автор: Advocat

Всі ми (хто більше, а хто – менше) чекаємо на податковий кодекс. Більшість розуміє, що далі з таким податковим законодавством і з такою фіскальною політикою держави жити не можна. Але при цьому ніхто не хотів би, що б ця мерзотна, не зрозуміла більшості населення система стала ще більш уродливою. На жаль, всі тенденції руху нашої держави в цьому напрямку проглядаються чим далі, тим чіткіше.

Читати далі…

Сер

23

Куда движется Украина?

Автор: Advocat

Все мы (кто больше, а кто – меньше) ждем новый налоговый кодекс. Большинство понимает, что дальше с таким налоговым законодательством и с такой фискальной политикой государства жить нельзя. Но при этом никто не хотел бы, что бы эта уродливая, не понятная большинству населения система стала еще более уродливой и еще более давящей. К сожалению, все тенденции движения нашего государства в этом направлении просматриваются все более отчетливо.

Читати далі…

Сер

21

Виправлення помилок і описок у судових Рішеннях

Автор: юрист Денис Кучерявый

До Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК) Законом вiд 01.07.2010 року № 2387-VI внесено деякі зміни. Зокрема – до статті 219, щодо терміну розгляду заяви про виправлення описок чи арифметичних помилок у судовому рішенні.

Читати далі…

Сер

20

Исправление ошибок и описок в судебных Решениях

Автор: юрист Денис Кучерявый

В Гражданский процессуальный кодекс Украины (ГПК) Законом от 01.07.2010 года № 2387-VI внесены некоторые изменения. В частности – в статью 219, относительно срока рассмотрения заявления об исправлении описок или арифметических ошибок в судебном решении.

Читати далі…

Сер

18

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

Автор: Advocat

Продовжуємо публікацію статей, які присвячено роз’ясненням законодавства з питань відшкодування шкоди. Перші матеріали, які стосувалися відшкодування шкоди, завданої під час рятування життя, здоров’я та майна особи і загальним положенням про відшкодування шкоди були опубліковані відповідно 20 липня і 8 серпня цього року. В цьому матеріалі було викладено про законодавчі норми, стосовно відшкодування шкоди, яка завдана внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки і кількома особами.

Читати далі…

Сер

17

Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности

Автор: Advocat

Продолжаем публикацию статей, посвященных разъяснению законодательства по вопросам возмещения вреда. Первые материалы, которые касались возмещения вреда, причиненного при спасении жизни, здоровья и имущества лица, а также посвященные общим положениям о возмещении вреда были опубликованы соответственно 20 июля и 7 августа этого года. В этом же материале излагается о законодательных нормах, касающихся возмещения вреда, причиненного вследствие действия источника повышенной опасности и несколькими людьми.

Читати далі…

Сер

15

Підсудність справ по соціальних виплатах знову змінено. Та і не лише підсудність…

Автор: Advocat

Як вже повідомлялося на сайті (стаття “Ще раз про нові положення закону про статус судів“), Законом України “Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 року N 2453-VI внесено істотні зміни до значної кількості інших законодавчих актів, які стосуються процесуальних питань судового розгляду.

Читати далі…

Сер

15

Подсудность социальных исков опять изменена. И не только подсудность…

Автор: Advocat

Как уже сообщалось на сайте (статья “Судья, народный заседатель, присяжный…”), Законом Украины “О судоустройстве и статусе судей” от 7 июля 2010 года N 2453-VI внесены существенные изменения в значительное количество иных законодательных актов, касающихся процессуальных вопросов судебного рассмотрения дел.

Читати далі…