А Д В О К А Т
Кучерявый Олег Петрович

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан и юридических лиц

» 2016 » Февраль

Фев

27

Захист бізнесу в Європейському суді

Автор: admin

01 rusІснує думка, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)54354 захищає тільки права фізичних осіб. Але це омана. П′ять відсотків усіх справ, які розглядає цей суд, пов’язані із захистом компаній. Про це мало хто знає, але Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 р. (незважаючи на назву), і Протоколи до неї містять ряд норм, покликаних захищати права і свободи як фізичних, так і юридичних  Читать дальше…

Фев

23

Защита бизнеса в Европейском суде

Автор: Avtor

1 ukr_movaБытует мнение, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)54354 защищает только права физических лиц. Но это заблуждение. Пять процентов всех дел, которые рассматривает этот суд, связаны с защитой компаний. Об этом мало кто знает, но Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (несмотря на название), и Протоколы к ней содержат ряд норм, призванных защищать права и свободы как физических, так и юридических Читать дальше…

Фев

14

Орієнтири буковинських суддів

Автор: admin

9287364Досвід нещодавно розпочатого01 rus реформування засвідчив, що сьогоднішні зміни в Україні повинні супроводжуватись не тільки кількісними показниками сфер в яких вони проводяться, але й опиратися на захист конституційних прав громадян України. Це та основа, яка засвідчить якісну складову змін. Наприклад, завдяки покращенню Читать дальше…

Фев

13

Ориентиры буковинских судей

Автор: admin

9287364Опыт недавно начатого1 ukr_mova реформирования подтвердил, что сегодняшние изменения в Украине должны сопровождаться не только количественными показателями сфер, в которых они проводятся, но и опираться на защиту конституционных прав граждан Украины. Благодаря улучшению уровня удовлетворенности судами украинцы будут формировать новое отношение к ветви власти, Читать дальше…

Фев

9

Оскарження прилюдних торгів

Автор: Advocat

01 rusУ судовій і виконавчій практиці досить часто виникають судові132516 спори, пов`язані з прилюдними торгами майном, що вилучене держвиконавцями у боржників в ході примусового виконання судових рішень. При цьому, слід мати на увазі, що прилюдні торги є особливою формою правочину, оскільки за своєю правовою природою придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) належить до договорів купівлі-продажу. А отже, Читать дальше…

Фев

8

О признании недействительности публичных торгов

Автор: Advocat

1 ukr_movaВ судебной и исполнительной практике довольно часто132516 возникают судебные споры, связанные с публичными (укр. – прилюдными) торгами имуществом, изъятым госисполнителями у должников в ходе принудительного исполнения судебных решений. При этом, следует иметь в виду, что публичные торги являются особой формой сделок (укр. — правочинов), поскольку по своей правовой природе приобретения имущества на публичных торгах (аукционах) относятся к договорам купли-продажи. Читать дальше…

Фев

5

Державний логотип для органічної продукції

Автор: admin

p452457n16В Україні затверджено державний01 rus логотип для органічної продукції (сировини). Відповідний наказ № 495 видало 25 грудня 2015 року Міністерство агрополітики України. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Поки що він офіційно не опублікований, а отже ще не набрав чинності. Читать дальше…

Фев

4

Государственный логотип для органической продукции

Автор: admin

p452457n16В Украине утвержден1 ukr_mova государственный логотип для органической продукции (сырья). Соответствующий приказ № 495 издало 25 декабря 2015 года Министерство агрополитики Украины. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. Пока что он официально не опубликован, а соответственно, еще не вступил в силу. Читать дальше…